KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
(“AYDINLATMA METNİ”)

AGER OTELCİLİK SEYEHAT TURİZM ORGANİZASYON SAN. TİC. A. Ş. (“şirket”) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve ŞİRKET Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde, müşterilerin, iş ortaklarının ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metni sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatine sunulmaktadır.

İş bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi çerçevesinde ŞİRKET in müşterilerine sunmuş olduğu konaklama, yiyecek ürün ve hizmetlerin en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerinden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sunulmuş ve\veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair ŞİRKET tarafından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatına haizdir. Kişisel Veriler, Şirket tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, T.C. Anayasası’nın 20. Maddesine ve KKK’nın 4. Maddesine uygun olarak veri sorumlusu Şirket tarafından;
• İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması,
• Ticari ve\veya hukuk iş stratejilerinin planlanması,
• Şirket bünyesinde yapılan konaklama teklifleri, raporların hazırlanması ve sair hizmet için sunulan tekliflerin incelenmesi,
• Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi,
• Müşteri hizmetleri sözleşmesinin kurulması ve\veya ifası,
• Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü,
• Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,
• Yetkili kolluk kuvvetlerine, kurum ve\veya kuruluşlara bilgi verilmesi,
• İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi,
• Şirket hizmet politikaları geliştirmeleri ve yasal mevzuat güncellemeleri hakkında bilgi verilmesi,

Amaçları ile işlenebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler, Şirket tarafından yapılan konaklama teklifleri, raporların hazırlanması ve sair hizmet sunulması ve\veya Şirket ile hizmet alım sözleşmesi kurulması ve\veya hizmet alım sözleşmesinin ifası olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Şirket in sözleşmelerı ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, Şirket tarafından KVKK' nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK' nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarını ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirket, Kişisel Verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Verileri KVKK'da ve iş bu Aydınlatma Metni'nde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, AGER OTELCILIK SEYAHAT TURİZM ORGANIZASYON SAN TIC A. Ş. tarafından işbu Aydınlatma Metni'nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak Kanun'un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan, hukuki ve mali denetimleri amacıyla iş ortaklarına, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, KVKK'nın 9. maddesi uyarınca AGER OTELCİLİK SEYAHAT TURİZM ORGANIZASYON SAN. TIC A. Ş. tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, aktarılabilecektir. Aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler AGER OTELCILIK SEYAHAT TURİZM ORGANİZASYON SAN TIC LTD ŞTI tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. Kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

T.C. Anayasa'nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK'nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında "bilgi talep etme" hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. AGER OTELCILIK SEYAHAT TURİZM ORGANIZASYON SAN TIC A. Ş. bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup iş bu Aydınlatma Metni he AGER OTELCİLİK SEYAHAT TURİZM ORGANIZASYON SAN TIC A. Ş. Söz konusu bilgi alıp etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir;
• Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verileri’nin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel Verileri’nin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
• KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesini\yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler'in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel Verileri’nin KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme
Haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@iscimenhotel.com.tr adresinden veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, AGER OTELCILIK SEYAHAT TURİZM ORGANIZASYON SAN. TIC. A. Ş. tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

AGER OTELCİLİK SEYAHAT TURİZM ORGANİZASYON SAN. TİC. A. Ş.
Yalı Caddesi Mehtap Sokak No:25 Erikli Sahili -KEŞAN EDİRNE
Tel: +90 284 737 31 48

EN ÜSTE ÇIK